Etikk

UANSETT KUNDE - STOR ELLER LITEN - VI HAR FØLGENDE KVALITETSPOLITIKK:

Vi er alle opptatt av å levere kvalitet på våre tjenester og produkter.
Kvalitet ses i nøye sammenheng med våre etiske retningslinjer og vår ideologi
der enkeltmenneskets verdighet, selvfølelse og respekt står i fokus.
Intensjonene med kvalitet er tilfredse brukere og ansatte, og en fornøyd kundekrets som stadig etterspør våre tjenester og produkter.
Våre holdninger til kvalitet skal også gjøre det attraktivt for nye kunder å etterspør våre leveranser.
Gjennom resultater av interne og eksterne prosesser forplikter vi oss også til å arbeide for kontinuerlige forbedringer.

VERDIGRUNNLAG

 • Vi skal ha omtanke for omgivelser og personer og ivareta hverandres verdighet, selvfølelse og respekt. Dette vises gjennom tillit, ærlighet, åpenhet, rettferdighet og lojalitet.
 • Hver enkelt av oss framstår som positive og gode forbilder. Vår atferd gjennom ledelse, opplæring, kommunikasjon og sosial omgang er avgjørende for det gode fellesskapet på arbeidsplassen.

ETISKE VERDIER OG RETNINGSLINJER

 • Samarbeide og opptre som en god ambassadør for bedriften.
 • Være løsningsorientert og endringsvillig.
 • Ta selvstendige og lojale avgjørelser i tråd med overordnet leder og bedriftsledelsen.
 • Vi ansatte undertegner alle en taushetserklæring - og praktisere den! (Et sunt prinsipp er at du ikke skal vite mer enn du trenger å vite.)
 • All faglig samtale om eller med arbeidstakere skal foregå i lukket rom, ikke i gangene eller spisesalen. Ingen uvedkommende skal være til stede.
 • Det forventes respekt og lojalitet overfor bedriften og kolleger, både internt og eksternt.
 • Bidra til gode samarbeidsrutiner og godt arbeidsmiljø.
 • Husk at du er ansatt i ASVO KVINESDAL AS når du bruker sosiale medier privat.
 • Sosiale medier (Facebook, Twitter o.l.) er en åpen kommunikasjonskanal på internett. Det du skriver, kommenterer eller legger ut der kan bli sett, lest og videreformidlet av og til mange. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale medier. Bruk sunn fornuft og vær bevisst din ansatt-rolle.
 • I krisesituasjoner skal kun daglig leder, eller den han gir myndighet til, uttale/publisere seg til ulike medier.

Attføringsansvarlig skal kontinuerlig evaluere og drøfte etiske retningslinjer og verdier for attføringsarbeidet.

Våre verdier er basert på Europarådets Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter