Bedriften

ASVO KVINESDAL AS ble etablert i 1992 og har i dag følgende arbeids avdelinger:
Snekkerverksted - Vaskeri - Skog - Hjelperen - Utsalg - Renhold - Kantine

"KVINESDALMODELLEN"

Grunntanken er å skape et minisamfunn som rommer arbeidstakere med usikre yrkesmessige forutsetninger. Det overordnede mål er til enhver tid å ivareta den enkeltes verdighet, selvfølelse og respekt, altså omsorg for den enkelte.
Beliggenhet på Åmodt industriområde
Organiseringen i små enheter, sammenblanding av ulike kjønn, ulike yrkesmessige utfordringer, samt stor spredning i alder, gir en arbeidsplass med arbeidstakere som innehar ressurser på ulike områder.


Organiseringen åpner opp for et bredt spekter av muligheter for utprøving av ulike
arbeidsfelt/-oppgaver.
Bedriften drives tilnærmet etter ordinært næringslivs prinsipper, uten at
produksjonspresset får dominere. Arbeidsoppdrag og -mengde er tilrettelagt den
enkelte avdelings/arbeidstakers yteevne. Produktene selges til konkurranseorienterte priser.


Forholdet til samarbeidene instanser har høy prioritet og pleies nøye. Rådgivende utvalg består av daglig leder, saksbehandlere NAV, leder NAV Kvinesdal og attføringsansvarlige på ASVO
Bedriftens ansikt utad er "åpen dør". Forholdet til politikere, øvrige bedrifter og ikke minst befolkningen lokalt, betegnes som åpent og imøtekommende.


Kort beskrivelse av de ulike tiltak:
VTA: Varig tilrettelagt arbeid.
Varige skjermede arbeidsplasser for personer som har uførepensjon.
ASVO KVINESDAL AS har 15 godkjente VTA-plasser.
AFT: Arbeidsforberedene trening.
Et aktivt attføringstilbud for personer som trenger en utprøving/avklaring/forberedelse før evt videre attføringstiltak kan iverksettes.
ASVO KVINESDAL AS har 10 godkjente AFT-plasser.

Dagsenteravdelingen:
På vegne av Kvinesdal kommune påtar ASVO KVINESDAL AS seg oppgaven med å tilrettelegge et arbeids- og aktiviseringstilbud til personer med psykisk utviklings- hemming i alderen 18 - 67 år.

Dagsenteret gir idag et tilbud til 19 personer.
ASVO KVINESDAL AS er godkjent som lærebedrift for lærlinger. I perioder har vi utplassering av elever fra ungdomsskolen og videregående skole.

FORMÅL

Formål - godkjent av styret i styremøte 11. mars 2010.
§ 3 Selskapets formål er å utvikle og gi meningsfullt arbeid til yrkeshemmede - hele tiden med det for øyet at enkeltmenneskets verdighet, selvfølelse og respekt står i fokus. Gjennom dette skal vi:
a. Utvikle og drive en attføringsbedrift som NAV-kontorene i nærområdet stadig ønsker å kjøpe tjenester hos.
b. Tilby tilrettelagte arbeidsplasser for enkelte definerte grupper funksjonshemmede bosatt i Kvinesdal kommune.
Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift.
******************************************************
Formål - avtale mellom DAGSENTERET ved ASVO KVINESDAL AS og KVINESDAL KOMMUNE godkjent og signert 13. juni 1996
Avdelingen har til formål å gi arbeids - og aktiviseringstilbud til personer med psykisk utviklingshemming fra fylte 18 år og fram til oppnådd pensjonsalder (67 år). Disse benevnes heretter som arbeidstakere.


Arbeid og aktiviteter skal tilrettelegges individuelt med utgangspunkt i arbeidstakernes forutsetninger og behov.
Arbeidstakerne skal gis mulighet til å vedlikeholde og utvikle evner og ferdigheter. Det skal legges vekt på et arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne føler seg trygge, samt en meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte arbeidstaker